“Zo worden 
  jouw gegevens
  op deze site
  beschermd”

Privacy Statement

E&B Facilitair Privacy Statement

Teneinde de internetsite van E&B Facilitair en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat E&B Facilitair in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens E&B Facilitair voor welke doeleinden gebruikt en wat E&B Facilitair doet om uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming te beschermen. E&B Facilitair adviseert u voor het gebruik van de internetsite van E&B Facilitair hiervan kennis te nemen.

Met de term internetsite van E&B Facilitair wordt in dit Privacy Statement ook verstaan de aan de internetsite verbonden databases en portals. Daarnaast is op E&B Facilitair internetsite de disclaimer van toepassing. E&B Facilitair adviseert u ook hiervan voor het gebruik van E&B Facilitair internetsite kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens
E&B Facilitair is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de internetsite van E&B Facilitair.

E&B Facilitair is genoodzaakt uw gegevens te delen met organisaties die helpen om de diensten te verlenen die in dit Privacy Statement genoemd worden en die dergelijke gegevens namens ons en in overeenstemming met dit Privacy Statement kunnen verwerken ter ondersteuning van de internetsite en de dienstverlening. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat E&B Facilitair deze details aan een derde dient te verstrekken – zoals een hostingprovider of mailingbedrijf – om u de informatie te kunnen verstrekken waar u om gevraagd hebt. Ook kunnen gegevens aan derden worden doorgegeven die backoffice-ondersteuning of IT-diensten leveren. Met deze organisaties sluit E&B Facilitair verwerkersovereenkomsten af, waardoor de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Persoonsbescherming is gewaarborgd.

Anders dan bovenstaande zal E&B Facilitair zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de organisatie van E&B Facilitair, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt
Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de internetsite van E&B Facilitair (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. E&B Facilitair verwerkt deze gegevens teneinde:

– de internetsite van E&B Facilitair aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;

–  de diensten die via de internetsite van E&B Facilitair worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te   voeren;

–  de dienstverlening van E&B Facilitair, al dan niet via de internetsite van E&B Facilitair, te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de internetsite van E&B Facilitair heeft aangevraagd, is het mogelijk dat E&B Facilitair uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.

E&B Facilitair bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de realisatie van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden
Een 'cookie' is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van E&B Facilitair bent. E&B Facilitair gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van E&B Facilitair zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door E&B Facilitair kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van E&B Facilitair.

De internetsite van E&B Facilitair genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van E&B Facilitair E&B Facilitair houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van E&B Facilitair

Google Analytics
De internetsite van E&B Facilitair maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan E&B Facilitair

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. E&B Facilitair heeft hier geen invloed op.

E&B Facilitair heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van E&B Facilitair verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging
E&B Facilitair heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens E&B Facilitair toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden
De internetsite van E&B Facilitair bevat links naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. E&B Facilitair is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. E&B Facilitair raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de internetsite van E&B Facilitair, kunt u contact met ons opnemen via:

info@ebfacilitair.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 12 februari 2019. 0a1b11ae10000

Scroll naar boven